Energetická certifikácia budov
        
    vypracovanie energetických certifikátov budov zmysle
    zákona č.555/2005 a vyhl. č.311/2009 z.z. ku
    - kolaudácii novostavby
    - po významnej obnove budovy
    - predaju
    - prenájmu

    Energetický audit budov
       
    vypracovanie energetického auditu budov v zmysle zákona č.476/2008
    a vyhl. č. 429/2009 z.z. ku hodnoteniam energetickej náročnosti v
    - priemysle
    - pôdohospodárstve
   
    Tepelno-technické posúdenie budov

     vypracovanie projektových energetických hodnotení budov ku stavebnému povoleniu   
    - návrh a optimalizácia dodatočnej tepelnej izolácie stavebných objektov
    - posúdenie energetického kritéria budov v zmysle STN 73 0540 (2002)
    - výpočet potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (2002),
      STN EN ISO 13 790 (2009)

    Stavebná fyzika

    - tepelno-technické posúdenie fragmentov stavebných konštrukcií
    - tepelno-technické posúdenie stavebných detailov na hygienické kritérium
    - vzduchová, kroková nepriezvučnosť stavebných konštrukcií
    - priestorová akustika- výpočet času dozvuku

tel: +421 902 244 158
e-mail: muran@ectn.sk

-- powered by --

-